飛翔

「Wマーク」

No.294

「鳥のマーク」

No.241

「渡り鳥」

No.93

「飛翔」

No.67

「上を目指す」

No.19